FAQs Complain Problems

Flash News

नियमावली

लैंङ्गिक हिंसा निवारण कोष (संचालन) कार्यविधि, २०७७

बाल क्लब समुह परिचालन निर्देशिका २०७७

करार शिक्षक छनोट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

थाहा नगरपालिका जलश्रोत उपयोग कार्यविधि–२०७७

थाहा नगरपालिका सहकारी नियमावली, २०७७

आर्थिक रुपले विपन्न अति सिमान्तकृत समुदाय तथा परिवारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६

थाहा नगरपालिका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय दर्ता कार्यविधि, २०७७

थाहा नगरपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७७

थाहा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको बाँझो जग्गा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७७

Pages