FAQs Complain Problems

Flash News

ऐन-कानुन

थाहा नगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६

थाहानगर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६

थाहा नगरपालिका कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी ऐन, २०७६

न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४

थाहा नगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४

थाहा नगर शिक्षा ऐन, २०७४

थाहा नगरपालिकाको संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५

राहत सामग्री बितरण कार्यबिधि, २०७६

था. न. पा. को स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन , २०७५

था. न. पा. को नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५

Pages