FAQs Complain Problems

Flash News

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ. व. २०७६/०७७ को लागि तारजाली र औषधीहरुको सप्लाई सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आव्हान

आ. व. २०७६/०७७ को लागि ढंगा,गिट्ी,ग्रावेल,बालवा उत्खनन्,संकलन तथा निकासी कर उठाउने सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आव्हान

आ. व. २०७६/०७७ को लागि ढंगा,गिट्ी,ग्रावेल,बालवा उत्खनन्,संकलन तथा निकासी कर उठाउने सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आव्हान

Supporting Documents: 

Pages