FAQs Complain Problems

Flash News

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस थाहा नगरपालिकाबाट भुक्तानी भएको बिजकबाट ५० प्रतिशत मू.अ.कर कट्टी रकम जम्मा गरिएको विवरण:

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.