२०७३ पौष २६ मा सम्पन्न थाहा नगरपालिकाको चौथो नगरपरिषद्बार पारित भएका योजना तथा परियोजना र नीति तथा कार्यक्रमहरुः

Supporting Documents: